Községi Könyvtár

Könyvtárvezető: Jászai Béláné

Telefonszám: 0645/549-050 

Cím: 4622 Komoró, Petőfi út 18.

 

A Községi Könyvtárat  1961-ben alapította a helyi Tanács.

Az eltelt időben fontos szervezeti változások  történtek:
• 1991-ben kettős funkciójú Községi és Iskolai Könyvtár lett;
• 2011 augusztus 01-től a könyvtár önállósága megszűnt, a kistérségi könyvtárellátó rendszer tagja lett, mely feladatokat  2013.január 1-től  a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár látja  el a kisvárdai Várday István Városi Könyvtár közreműködésével.
• 2015 január elsejétől a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár látja  el a feladatokat
Néhány adat a 2014. december 31-i  statisztikából:
• A 2014.évi tényleges saját állomány:
• 9951 kötet könyv;
• 162 db hanghordozó;
• 40 db egyéb dokumentum.
• Beírt olvasók száma:
• 190 fő; ebből
• 14 év alatt: 90 fő;
• 14 év felett 100 fő.

 

K Ü L D E T É S N Y I L A T K O Z AT

Napjainkban minden eddiginél nagyobb szükségét érezzük annak, hogy a ma embere a megfelelő tudással, a szükséges információval rendelkezzen.

Könyvtárunk – a KSZR- tagjaként –  fő feladatának tartja, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget a magyar és nemzeti kultúra kincseinek megismerésére, valamint a hazai és nemzetközi információkhoz  való hozzáférésre.

 

Ennek érdekében könyvtárunk támogatja:
• Az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését;
• A társadalom, a tudomány és a kultúra terén való tájékozódást;
• Községünk természeti értékeinek, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak kutatását, bemutatását;
• A gyermekek olvasóvá nevelését;
• A szabadidő hasznos eltöltését.

 

A kitűzött célok megvalósításához:
• A könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk.
• Gondoskodunk az állomány feltárásáról, számítógépes feldolgozásáról.
• A lehetőségektől függően rendezvények szervezésével bővítjük a könyvtár szolgáltatásait.
• Könyvtárközi kölcsönzés keretében közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait.
• Az elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük tájékoztató-információs szolgáltatásainkat.

              

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI  SZABÁLYZAT

A könyvtárhasználó jogosult A Községi  és Iskolai  Könyvtár ( könyvtár) szolgálatainak igénybevételére.

A települési könyvtári ellátást a települési önkormányzat és a Móricz Zsigmond Megyei  és Városi Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével  – a kisvárdai Várday István Városi Könyvtár közreműködésével – teljesíti.

A könyvtárhasználó térítésmentesen veheti igénybe a könyvtár alapszolgáltatásait: könyvtárlátogatás, könyvtári dokumentumok helyben olvasása, katalógus használata.

A könyvtár egyéb szolgáltatásai a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe.

Beiratkozás alkalmával a könyvtárhasználónak nevét, születési helyét és  idejét, anyja nevét, lakcímét és személyi igazolványa számát kell közölnie és igazolnia.

A személyi adatokban történt változást is  be kell jelenteni a könyvtárban

Alkalmanként 6 kötet könyvet kölcsönzünk, három hétre. A kölcsönzött dokumentumokat óvni kell minden rongálódástól, és a kölcsönzési  határidőig  vissza  kell hozni a könyvtárba.

A kölcsönzési határidőt a könyvtárhasználó kérésére meghosszabbítjuk, amennyiben a kölcsönzésben lévő könyvre nincs előjegyzés.

Hosszabbítást  személyesen, az olvasójegy bemutatásával lehet kérni.

A kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, bibliográfiák, folyóiratok, CD-ROM-ok, videó kazetták nem kölcsönözhetők.

A könyvtár állományában lévő, de kölcsönzés alatt álló dokumentumokat igény szerint az olvasó kérésére előjegyezzük, és annak beérkezéséről  értesítjük.

Az állományból hiányzó dokumentumokat az olvasó  kérésére könyvtárközi kölcsönzés formájában más könyvtárból megkérjük.

A kölcsönzött dokumentum elvesztése vagy megrongálása esetén az olvasó a kárt az alábbiak szerint térítheti meg:
a./ az elveszett könyvet a mű azonos kiadású példányával vagy másolatával;
b./ beszerezhetetlen dokumentum esetén a könyv jelenlegi  értékét, vagy az újraelőállításának(másolás+ kötés) szükséges összeg.

     A térítésmentes internetezést csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

Használati idő: 30 perc, mely az igényektől függően meghosszabbítható. A használattal kapcsolatos útmutatást nyilatkozat   tartalmazza,melyet az internet-használó tudomásulvétel miatt aláír.

A könyvtár számítógépein saját CD illetve pendrive  használata  tilos!

A Községi és Iskolai Könyvtár nyitva tartása:

     a./ Egész  évben:
Csütörtök:    13.30 – 18.30 óráig;

Szombat:       14.00 – 15.00 óráig.

b./ Tanítási  időben:
A hét:  Hétfő:    12.50 – 13.35   óráig

B hét:   Szerda:  14.00 – 14.45 óráig 

A könyvtárhasználati előírásokat megszegő olvasótól az intézmény a használati jogot megvonhatja.