Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája

Az intézmény címe: 4622 Komoró, Petőfi utca 18.

Telefonszám: 0645/449-020 

 

Iskolatörténet

Az iskoláról már az 1840-es években találhatók feljegyzések, bizonyítékok létezéséről.

Az iskola 1976-tól 1985-ig Tuzsér központtal közös igazgatású intézményként működött, önállóságát 1985. szeptember 1-én nyerte vissza.

A régebbi épület 1989-ben épült: 4 tanterem, 2 előadóterem, szertárak,tornaterem, 300 adagos konyha, ebédlő található az épületben. Itt került elhelyezésre a felső tagozat.

Az új épület 2002. szeptember 1-én került átadásra: 4 tanterem, 1 technika terem, szertár, orvosi szoba és egy közösségi terem található benne. Itt az alsó tagozat került elhelyezésre.

Sajnos a létszámcsökkenés miatt az új épületet nem használja már az iskola. Állami átadásra sem került, viszont a közösségi terem továbbra is az iskola rendelkezésére áll a nemzeti és hagyományos ünnepeink alkalmával.

2007. szeptember 1-től iskolánk a Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Tagiskolájaként működik.

2013. szeptember 1-től az intézményt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítja.

 

Az iskola, mint szervezet

2015-16. tanév
Intézményvezető: Nagy Ferencné

Tagintézmény-vezető: Dr. Jánváriné Bakó Katalin

 

Osztályfőnökök, tanítók:
1.-2. osztály: Baloghné Borbély Mária, Marczisné Királyházi Diána
3. osztály:      Szabóné Laczai Tünde, Ficsóri Pálné
4. osztály:      Bicskeiné Lizák Csilla
5. osztály:      Kántorné Lippai Anita
6. osztály:      Károlyné Ignácz Ildikó
7. osztály:      Markovics Attiláné
8.osztály:      Nagyné Barnai Zsuzsanna

 

Munkaközösség vezetők:
Alsó tagozat

Bicskeiné Lizák Csilla

Osztályfőnöki munkaközösség

Markovics Attiláné

Család- és gyermekvédelmi felelős

Nagyné Barnai Zsuzsanna

Tankönyvfelelős:

Nagyné Barnai Zsuzsanna

Diákönkormányzatot segítő tanár

Ficsóri Erika

Iskolatitkár:

Palágyi Istvánné

Technikai dolgozók:
Kondor Gyuláné
Rajó Emília

 

Szaktanárok:
Boros Miklós:                                                           földrajz, rajz
Ficsóri Erika:                                                            angol nyelv
Dr. Jánváriné Bakó Katalin:                              német nyelv, testnevelés, gyógytestnevelés
Kántorné Lippai Anita:                                        biológia, testnevelés
Károlyné Ignácz Ildikó:                                        földrajz
Markovics Attiláné:                                               matematika, kémia
Nagyné Barnai Zsuzsanna:                                magyar nyelv és irodalom
 
Iskolánkról

A 2015-16. tanévben iskolánk létszáma 105 fő. A környező településekről 21 tanuló jár át iskolánkba.

Szeretnénk iskolánkat vonzóvá tenni, hogy minél több tanuló szülője válassza intézményünket.

Ennek érdekében pedagógusaink a mindennapi nevelő és oktató munkájukban a következő pedagógiai elveket szeretnék érvényre juttatni:

Az iskolában olyan családias légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink biztonságban, jól érzik magukat.

Az iskolában a tanulók személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók ismeretének, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.

Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedékeket kívánnak nevelni- az iskolalehetőségeinek határain belül-a rájuk bízott gyermekekből.

 

Alapelveink érdekében:
 • a tervszerű nevelő és oktatómunka a tanulók alapkészségeit fejleszti és a mindennapi életben hasznosítható, továbbfejleszthető alapműveltséget nyújt;
 • az iskola oktatótevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk;
 • a tanulókat fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre, az önművelésre;
 • törekszünk az emberek közötti kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására;
 • a szociokulturális hátrányok leküzdésére esélyt kell teremteni minden gyerek számára, ehhez hatékony felzárkóztató munka szükséges;
 • a megfelelő továbbtanulási arány, a helyes pályaválasztás reális önismeret és életszemlélet kialakítását feltételezi;
 • szeretnénk elérni, hogy a tanulók körében a szorgalomnak, a tudásnak, a munkának becsülete legyen;
 • törekszünk a humánumra, az egyéni és a közösségek iránti tiszteletre;
 • szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyerekekben a haza, a szülőföld iránti szeretet.
 • Iskolánk a szülőkkel, a fenntartóval ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.
Ennek érdekében:
 • rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel,a családokkal, a fenntartóval,az önkormányzattal,
 • igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők és az érdeklődők,
 • iskolánk nevelőtestülete továbbra is fontos feladatának tartja,hogy ünnepeink, rendezvényeink alkalmával nyitott legyen a falu lakossága előtt, a kulturális élet központja legyen.

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását a tanítási órán kívüli tevékenységek is segítik.

Fontos feladat az iskola névadójának, Petőfi Sándor emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés március 14-én az 1848/49-es forradalomról és szabadság-harcról és Petőfi Sándorról.

Minden tanévben iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:
 • március 15. évfordulóján,
 • gyermeknapon,
 • a 8. osztályballagásakor,
 • október 6. és 1956. október 23. évfordulóján.
 • A Mikulás napi vetélkedő, a karácsonyi ünnepség, a farsangi jelmezes felvonulás, műsoros délután igen nagy élményt nyújt gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyarán
 • Évi egy alkalommal kerül sor a szülők és nevelők jótékonysági báljára.
 • Az országjáró kirándulások hagyománya, a Szívügyem az egészségem akció megszervezése hosszú évekre nyúlik vissza.
 • Az iskolai diákönkormányzat fogja össze a házibajnokságokat, rajz- mese – és versmondó versenyeket, vetélkedőket. Lehetőség szerint papírgyűjtési akciókat szerveznek minden tanévben.
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 2015-16. tanévben, iskolánkban a következő szakkörök indultak:
Angol szakkör 8. osztály
Ficsóri Erika
Biológia szakkör
Kántorné Lippai Anita
Rajz szakkör
Boros Miklós
Kémia szakkör
Markovics Attiláné
Matematika szakkör 3-4. osztály
Bicskeiné Lizák Csilla
Matematika előkészítő 8. osztály
Markovics Attiláné
Magyar előkészítő 8. osztály
Nagyné Barnai Zsuzsanna
Német szakkör
Dr. Jánváriné Bakó Katalin
Sportkör
Kántorné Lippai Anita
Sportkör
Dr. Jánváriné Bakó Katalin
Boróka népdalkör
Marczisné Királyházi Diána

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyekre is felkészítjük.

A versenyek vetélkedők, bemutatók megszervezését, a tanulók felkészítését az iskolapedagógusai végzik.

A Liget Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai néptánc oktatást, a Garabonciás Művészeti iskola tanára hangszeres zeneoktatást folytatnak intézményünkben.

Az iskolánk nyitottság a része a nevelőmunkánknak, szoros együttműködést feltételez tanítványaink családjaival, és minden gyermekérdeket szolgáló nevelési tényezővel. Fontosnak tartjuk a nyitottság érvényesülését az iskolai közösségek belsőéletében, az emberi kapcsolatok alakulásában. Az iskola sokszínű kínálatával szeretnénk kompenzálni a kistelepülés hátrányát,a művelődési hiányokat az iskola tanulói számára.